ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อกำหนดและกฏภายในเกมที่ผู้เล่นควรทราบ

Agreement

 • ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ให้บริการเกม Audition ในเครือ MoveON Game หรือ Audition MoveON
 • ทีมงาน หมายถึง GM ของเกม Audition MoveON ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเกม
 • ผู้เล่น หมายถึง ผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ Audition MoveON
 • Account หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เชื่อมต่อและเพื่อใช้บริการของ Audition MoveON หรือ Login ID
 • โปรแกรมช่วยเล่น หมายถึง โปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่เมื่อเปิดร่วมกับเกม จะทำให้เกิดความได้เปรียบ / เสียเปรียบแก่ผู้เล่นด้วยกัน และ / หรือ โปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่เมื่อเปิดร่วมกับเกม จะส่งผลให้เครื่องแม่ข่ายล้มเหลว หรือทำงานผิดปกติไปจากเดิม และ / หรือ โปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่เมื่อเปิดร่วมกับเกม จะสามารถดักจับการรับส่งข้อมูลระหว่างแม่ข่าย ลูกข่าย หรือผู้เล่นด้วยกันเอง
 • ผู้เล่นจะต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย หรือประเพณี จารีตและศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

ข้อตกลงในการใช้บริการ

การยอมรับข้อตกลงและความสมบูรณ์ของข้อตกลง เมื่อผู้ใช้บริการเลือก "ยอมรับ" ข้อตกลง ผู้ใช้บริการจะสามารถสมัครสมาชิกและได้รับอนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมได้ แต่ถ้าเลือก "ไม่ยอมรับ" ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ ผู้ใช้บริการจะเป็นสมาชิกได้อย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อยอมรับข้อตกลงนี้เท่านั้น

การสมัครใช้บริการและรับทราบข้อตกลง เงื่อนไขของผู้ให้บริการ ในการขอใช้บริการเบื้องต้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มกรอกข้อมูลที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายและจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากทางผู้ให้บริการ หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้ที่ต้องการสมัครขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้อยู่ปัจจุบันจริง
 • ห้ามใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นในการสมัคร
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่กรอกในแบบฟอร์มการสมัครต้องเป็นความจริง
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่นำ Account ที่ได้รับจากทางผู้ให้บริการ ไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรือนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์
 • ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวที่ใช้สมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะไม่สามารถรับบริการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากทางผู้ให้บริการ ได้

การไม่อนุญาตและยินยอมการสมัครใช้งาน ผู้ให้บริการ สามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากเหตุนั้นเกิดจากกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • กรณีที่ความสามารถเกี่ยวกับการบริการไม่เพียงพอ
 • กรณีที่มีอุปสรรคทางเทคนิค
 • กรณีอื่นๆ ที่ไม่ยินยอมให้สมัคร

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบถึงข้อตกลงต่างๆ อย่างครบถ้วนเสียก่อน โดยที่ทางผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่สร้างความวุ่นวายและจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการท่านอื่น
 • ห้ามเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการดังกล่าว
 • ผู้ใช้บริการต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ เช่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ ลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ
 • การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะนั้นถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงของผู้ให้บริการ
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมาย
 • ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ Virus และทำการ Hack
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของผู้ให้บริการหรือกระทำผิดข้อตกลงอื่นๆ
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อผู้ให้บริการ

ข้อมูล Account ของผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Account (Login ID) ได้
 • ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ Account รหัสผ่าน (Password) และรหัสPIN ของตนเอง โดยที่ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
 • Account (Login ID) จะสามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้บริการที่ทำการสมัครเท่านั้น ไม่สามารถโอนถ่าย โยกย้ายให้แก่บุคคลอื่นได้
 • Account (Login ID) ของผู้ใช้บริการ ข้อมูลทั้งหมดภายในเกม ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ให้บริการ เท่านั้น

กฎกติกา

กฎ กติกา บทลงโทษ ครั้งที่ 1 บทลงโทษ ครั้งที่ 2 ขึ้นไป
1. ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุยและห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่นเช่นการพิมพ์ข้อความเดิม ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง ตักเตือนและปรับลดค่า Exp ลง 10% หรือตามความเหมาะสม ระงับไอดีถาวร
2. ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ ให้เกิดความแตกแยกในสังคม และในแง่ของความละเอียดอ่อนและเปราะบางทางสังคม ศาสนา การเมือง ราชวงศ์ หรืออ้างอิงบุคคลที่ 3 ระงับไอดีถาวร
3. ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพ หรือหยาบคาย หรือประโยคพาดพิงบุคคลอื่นในทางลบ หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร และ ชื่อ CLUB ระงับไอดีถาวร
*สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอเปลี่ยนชื่อได้
4. ห้ามใช้ Bug หรือความผิดพลาดของเกม ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ หรือ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เล่นท่านอื่น * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับไอดีถาวร
5. ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม ทั้งในรูปแบบของเงินในเกมหรือเงินจริง *รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ตักเตือนและปรับลดค่า Exp ลง 50% หรือตามความเหมาะสม ระงับไอดีถาวร
6. ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใด ๆ ที่ไม่ใช่ Client ของเกม Audition MoveON รวมถึงโปรแกรม แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับไอดีถาวร
* ในกรณีที่ส่งโปรแกรมช่วยเล่นที่ใช้ได้จริงให้กับทีมงานเพื่อตรวจสอบ สามารถขอปลดระงับไอดีได้ 1 ครั้ง
ระงับไอดีถาวร
7. ห้ามแอบอ้างว่าตัวเองเป็นทีมงานที่เกี่ยวข้องกับ Audition MoveON หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เกมส์ Audition MoveON หรือ แสดงตัวว่าเป็น GM ระงับไอดีถาวร
8. ห้ามผู้เล่นขัดขวางการปฏิบัติงาน การควบคุมดูแลเกมของทีมงาน หรือ พูดข่มขู่ ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ดูหมิ่น ก่อกวน สร้างอุปสรรคให้ทีมงานในระหว่างปฏิบัติงาน หรือ เจตนาหลอกลวงทีมงาน โดยใช้ข้อมูลปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆ รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี ระงับไอดีถาวร
9. ห้ามผู้เล่นกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายการเล่นการพนันภายในเกม ไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินภายในเกม หรือเงินจริง รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี ระงับไอดีถาวร
10. ผู้เล่นที่รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นใด ๆ จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกันกับการส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใด ๆ ที่ไม่ใช่ Client ของเกม Audition MoveON รวมถึงโปรแกรม แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ *รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี ระงับไอดีถาวร
* ในกรณีที่ส่งโปรแกรมช่วยเล่นที่ใช้ได้จริงให้กับทีมงานเพื่อตรวจสอบ สามารถขอปลดระงับไอดีได้ 1 ครั้ง
ระงับไอดีถาวร

หมายเหตุ

 • บทลงโทษลด EXP หากผู้เล่นเลเวลต่ำกว่า 20 จะเปลี่ยนการลงโทษเป็นปรับลด EXP 30% หรือตามความเหมาะสม
 • ภายใน 7 วันหลังจากถูกระงับไอดีหรือระงับเครื่องคอมพิวเตอร์ หากผู้เล่นไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ แก่ทีมงาน จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และผู้เล่นไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานโต้แย้งได้ทันเวลา โดยทีมงานจะพิจารณาเป็นรายกรณี
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงทางผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละทิ้งไอดีเกินระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอดีนั้นๆ จะถูกลบทิ้ง

ข้อตกลงในการใช้บริการเกม Audition MoveON

 • ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้บริการเกม Audition MoveON ติดต่อกันเป็นเวลา 365 วัน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทีมงานระงับ, ยุติการใช้งาน Login ID เกม Audition MoveON ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ โดยมิต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการเกม Audition MoveON อีกครั้งสามารถสมัครใช้บริการใหม่ได้
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิทุกประการในการให้บริการ, ชดใช้หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี เช่น การถูกเอาเปรียบ, การถูกหลอกลวง, ความประมาทเลินเล่อต่างๆ เช่น การไม่รักษา, ป้องกันการใช้งาน Login ID ,รหัส PIN และ Password ของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน รวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการด้วยกัน
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลให้ Server ทำงานล้มเหลวหรือทำงานผิดปกติ หรือรบกวนการเชื่อมต่อ ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิด จะต้องได้รับการลงโทษจากทีมงานตามความเหมาะสม
 • ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการรายใดก็ตาม ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิด จะต้องได้รับการลงโทษจากทีมงานตามความเหมาะสม
 • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการเกม Audition MoveON ผู้ขอใช้บริการจำเป็นต้องรักษา Login ID , รหัส PIN และ Password เกม Audition MoveON ของท่านไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก Login ID, รหัส PIN และ Password ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมยหรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าทีมงานได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว ( รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน Login ID, การถูกบุคคลอื่นขโมย ขายสิ่งของ หรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ ภายในเกม ( Items ) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการ Login ID เกม Audition MoveON ) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาใดและ/หรือความเสียหายใดๆ จากการกระทำดังกล่าว จากทีมงานโดยสิ้นเชิง
 • ในกรณีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับให้ทีมงานมีสิทธิในการตัดสินการกระทำความผิดของผู้ใช้บริการ รวมถึงบทลงโทษและการระงับใช้ Login ID ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตามที่เห็นสมควรได้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม กฎ กติกา และบทลงโทษ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ ชดใช้ ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขกฎ กติกา มารยาทและบทลงโทษฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทีมงานอันเนื่องมาจากการถูกระงับการใช้งาน Account
 • กรณีทีมงานได้ยุติการให้บริการเกม Audition MoveON ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางทีมงาน Audition MoveON ทั้งสิ้น
 • ทางทีมงานจะถือว่าผู้เล่นทุกคนรับทราบและยอมรับ กฎ กติกา ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งหมด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเติมเงินด้วยบริการ Paypal

ผู้เล่นที่เติมเงินด้วยบริการ Paypal หลังจากใช้ Gift Code ที่ได้รับ หากมีการส่งข้อพิพาทขอเรียกเงินคืนทางทีมงานจะดำเนินการระงับ Account ที่ชำระเงินและ Account ใช้งาน Gift Code นั้นเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการยกเลิกข้อพิพาทและชำระเงินตามจำนวนที่ผู้เล่นได้ขอเรียกเงินคืน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแข่งขัน Arena

หาก Arena เกิดปัญหาทีมงานจะพิจารณาการรีแมช ดังนี้

 • ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Arena ทุกครั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้เข้าแข่งขัน จะต้องอยู่ในสภาพเสถียรพร้อมใช้งานเท่านั้น
 • ในกรณีที่ Arena เกิดการตัดการเชื่อมต่อทุกคนจนไม่สามารถแข่งต่อได้ ทีมงานจะพิจารณารีแมชให้ในกรณีที่ทีมงานสะดวกเท่านั้น
 • ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากทาง ระบบ Arena ทีมงานจะไม่มีการรีแมชให้ เช่น มีคนหลุดจนไม่สามารถแข่งต่อได้ , เกิดปัญหาด้านเครือข่าย(ที่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับทางServer) เป็นต้น
 • หากเกิดปัญหาเหรียญอารีน่าหายก่อนเวลาแข่งในวันถัดไปขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
 • หากมีผู้กระทำที่ทำให้อารีน่ามีผลกระทบ จะจงใจหรือไม่ก็ตาม จะดำเนินการดังนี้
  1. ครั้งที่1 อนุโลม
  2. ครั้งที่2 ลดexp10% (เวลไม่ถึง21 ระงับไอดีถาวร)
  3. ครั้งที่3 ลดexp30% (เวลไม่ถึง51 ระงับไอดีถาวร)
  4. ครั้งที่4 ลดexp30% (เวลไม่ถึง61 ระงับไอดีถาวร)
  5. ครั้งที่5 ระงับไอดีถาวร

  กรณีที่ทำให้มีผลกระทบทุกครั้งต้องมารายงานตัว ถ้าหากไม่รายงานตัวจะระงับไอดีจนกว่าจะมารายงานตัว ถ้าเกิน7วัน จะไม่ปลดทุกกรณี

  หมายเหตุ* ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบตามหลักฐานแล้วว่าจงใจกระทำความผิด จะระงับไอดีถาวรทันที

  หมายเหตุ2* Couple กับ Ballroom ถ้าเกิดข้อพิพาทกันแล้วตกลงกันไม่ได้ (ในกรณีหลุดระหว่างแข่ง) จะใช้กฏข้างต้น

  หมายเหตุ3* หากทราบว่าเอาตัวเล็กเข้ามาเพื่อทำให้เกิดบัคต่างๆ ทีมงานจะระงับไอดีตัวใหญ่ทันที โดนไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณีที่กล่าวมา และการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อตกลงในการร้องขอเพื่อเพิ่มเพลง Beat Up , 12Party , Block Beat , Holic ที่ผู้เล่นได้แต่งคีย์ขึ้นมาเอง

 • ผู้ที่ตัดสินว่าคีย์เพลงที่ผู้เล่นร้องขอมาสามารถเพิ่มในรายเพลงได้ จะต้องเป็นทีมงานเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตกับผู้ที่แต่งคีย์เพลง ซึ่งทางทีมงานเป็นผู้ตัดสินตำแหน่งการให้เครดิต (ไม่มีการแสดงชื่อเครดิตภายในเกม) และระยะเวลาในการแสดงชื่อเครดิต
 • เพลงทีใช้ในการทำ
  1. เพลงที่อยู่ในเกม ต้องเป็นเพลงที่จังหวะของเพลงต้องตรงกับในเกม *สามารถขอไฟล์เพลงได้ที่ทีมงาน
  2. เพลงที่จะนำเข้ามาเอง ต้องเสนอเพลงให้ทีมงานพิจารณาก่อนเท่านั้น
 • โปรดระบุ Level คีย์เพลงเรียงลำดับความยากง่ายให้ถูกต้อง
 • วิธีสงไฟล์ ต้องทำในรูปแบบนี้ ทั้งชื่อเพลง และ คีย์ที่แต่งขึ้นเอง (ชื่อศิลปิน-ชื่อเพลง_bpm_เวล_เครดิต) หากไม่ทำตามนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเข้า
 • หากเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการให้เครดิตแก่ผู้แต่งคีย์เพลง ทางทีมงานขอระงับการให้เครดิตทุกคนที่ผ่านมาทั้งหมดในทุกๆ กรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อเครดิต ซึ่งอนุญาตให้ใช้อักษร A-Z a-z อักษร สระ วรรณยุกต์ไทย และสัญลักษณ์บางตัว
 • เมื่อคีย์ลงในเกม Audition MoveON แล้ว ถือเป็นสิทธิ์ของทีมงานที่จะนำออกหรือไม่นำออกได้ตามความเหมาะสม
 • ทีมงานสามารถนำคีย์เพลง พร้อมกับชื่อเจ้าของเครดิตออกจากรายการได้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลดังกล่าวออกจากรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • ข้อตกลงดังกล่าว ทางทีมงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงในการร้องขอเพื่อเพิ่มเพลง Guitar ที่ผู้เล่นได้แต่งคีย์ขึ้นมาเอง

 • ผู้ที่ตัดสินว่าคีย์เพลงที่ผู้เล่นร้องขอมาสามารถเพิ่มในรายเพลงได้ จะต้องเป็นทีมงานเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตกับผู้ที่แต่งคีย์เพลง ซึ่งทางทีมงานเป็นผู้ตัดสินตำแหน่งการให้เครดิต (ไม่มีการแสดงชื่อเครดิตภายในเกม) และระยะเวลาในการแสดงชื่อเครดิต
 • เพลงที่จะนำมาทำได้ ต้องเป็นเพลงที่มีเสียงกีต้าเป็นเสียงหลัก และการนำเข้า ต้องผ่านการพิจารณาจากทีมงานก่อนจึงจะสามารถนำเข้าได้
 • โปรดระบุ Level คีย์เพลงเรียงลำดับความยากง่ายให้ถูกต้อง
 • วิธีสงไฟล์ ต้องทำในรูปแบบนี้ ทั้งชื่อเพลง และ คีย์ที่แต่งขึ้นเอง (ชื่อศิลปิน-ชื่อเพลง_bpm_เวล_เครดิต) หากไม่ทำตามนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเข้า
 • หากเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการให้เครดิตแก่ผู้แต่งคีย์เพลง ทางทีมงานขอระงับการให้เครดิตทุกคนที่ผ่านมาทั้งหมดในทุกๆ กรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อเครดิต ซึ่งอนุญาตให้ใช้อักษร A-Z a-z อักษร สระ วรรณยุกต์ไทย และสัญลักษณ์บางตัว
 • เมื่อคีย์ลงในเกม Audition MoveON แล้ว ถือเป็นสิทธิ์ของทีมงานที่จะนำออกหรือไม่นำออกได้ตามความเหมาะสม
 • ทีมงานสามารถนำคีย์เพลง พร้อมกับชื่อเจ้าของเครดิตออกจากรายการได้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลดังกล่าวออกจากรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • ข้อตกลงดังกล่าว ทางทีมงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สามารถส่งคีย์โน้ตเพื่อให้ทีมงานพิจารณานำเข้าเกมได้ที่เมนูแจ้งปัญหา เลือกหัวข้อ ส่งคีย์โน้ตเพื่อพิจารณานำเข้าเกม พร้อมแนบไฟล์เป็นนามสกุล rar หรือ zip

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562